Ik citeer om te beginnen uit het project-document van mei 2017:

Aanleidingen

Sinds enkele jaren zien wij de opkomst van nieuwe aandacht voor het ‘waartoe’ van onderwijs. Deze nieuwe aandacht manifesteert zich in verschillende termen, zoals ‘bildung’, ‘vorming’, ‘deugden’, ‘pedagogische opdracht’, ‘opvoeding’, ‘persoonsvorming’, ‘karaktervorming’, ‘makers-onderwijs’, et cetera.

Het voorstel van Gert Biesta om drie ‘doeldomeinen’ van onderwijs te onderscheiden, namelijk kwalificatie, socialisatie, en subjectificatie, bood daarbij een inspirerend kader voor gesprekken, discussies en acties. Deze driedeling resulteerde in verschillende interpretaties, namen, en concretiseringen, met name bij het derde deel. Wij herkennen in deze verschillen de vruchtbaarheid van Biesta’s voorstel, en de mogelijkheden om er in verschillende contexten betekenis aan te geven. Wij verheugen ons daarom zowel over de nieuwe aandacht voor het ‘waartoe’ van onderwijs, als over de rijkdom aan verschillen die aan het licht komt.

Anderzijds zien wij dat anderen moeite hebben om zich een beeld te vormen van de praktische verbeteringen en vernieuwingen waartoe het derde deel van Biesta’s drieslag kan inspireren. Die praktische onduidelijkheid wordt soms versterkt door begripsverwarring. Het helder onderscheiden van de drie soorten van onderwijsdoelen blijkt een lastige conceptuele opgave te zijn. Deze onduidelijkheden maken het tenslotte moeilijk om zich voor te stellen aan welke kenmerken het al dan niet bereiken van met name de derde soort van onderwijsdoelen merkbaar kan zijn.

De ‘derde dimensie’ is voorlopig onze naam voor alles waarin onderwijs meer bereikt dan alleen kwalificatie en socialisatie.

Doelen en bedoelingen

Wij willen ontmoetingen organiseren waarin praktijkervaringen, denken, en onderzoek rond de derde dimensie van onderwijs aan elkaar ten goede komen.

Daartoe willen wij een groep bijeenbrengen van onderwijsprofessionals met expertise in praktijk, in denken,  en in onderzoek (of combinaties daarvan), die graag willen leren van elkaars opvattingen en ervaringen. Met de bedoeling dat:

  • vriendschappelijk-kritische uitwisselingen leiden tot verdieping, verrijking en verduidelijking van de beeldvorming rond de derde dimensie (zowel praktisch als conceptueel),
  • bondgenootschappen worden gesmeed om met meer kracht en overtuiging de ‘derde dimensie’ tot zijn recht te laten komen in onderwijs,
  • er een inspirerend ‘werkboek’ wordt geproduceerd, dat door onderwijsteams gebruikt kan worden om in eigen kring denken en praktijk van de derde dimensie te ontwikkelen en te verbeteren.

Tot zover de citaten uit het projectdocument van mei 2017.

Hoever zijn we ondertussen gekomen?

Bovenstaande doelen en bedoelingen hebben geresulteerd in een groep van 15 onderwijsprofessionals. Met die groep hebben we in het schooljaar  2017-2018 vier bijeenkomsten voorbereid en meegemaakt waarin vier zeer verschillende voorbeelden van het werken aan de ‘derde dimensie’ aan bod kwamen. Die vier verschillende bijeenkomsten vormden met elkaar één samenhangend proces dat voor ons allen veel heeft betekent.

Omdat wij dergelijke processen graag ook aan anderen gunnen hebben we ons nu voorgenomen om ook het laatste ‘aandachtspuntje’ van onze bedoelingen te gaan realiseren: het maken van een inspirerend ‘werkboek’. Het is de bedoeling dat deze site de plaats is waar dit werkboek-in-wording kan groeien totdat het ‘geboren’ kan worden, en op eigen benen in de wereld kan staan.

28 oktober 2018

George